Firma VESELÝ & ŽEMLIČKA, s.r.o. vyhlašuje politiku integrovaného systému managementu vztahující se k činnosti v oboru:

- Realizace staveb jejich změn a odstraňování
- Výstavba rodinných domů na klíč

POLITIKA KVALITY

Vedení firmy usiluje o neustálé zlepšování služeb zákazníkům. K tomu se zavazuje:

- Uplatňovat a zlepšovat integrovaný systém řízení, který umožní kvalitní plnění požadavků zákazníků a všestranné zlepšování    činnosti firmy.
- Plánovat a zabezpečovat opravy a udržování firemní infrastruktury a v návaznosti na kvalitativní požadavky na produkt zajišťovat    její přiměřenou obnovu a modernizaci. yels.cz
- Zlepšovat a optimalizovat organizaci práce, pracovní postupy a kvalifikaci zaměstnanců. Důsledně uplatňovat vstřícný přístup
  k zákazníkům a vést zaměstnance k vědomí, že každý zaměstnanec je odpovědný za svou práci a službu pro zákazníka.
- Vytvářet a udržovat pracovní podmínky pro zaměstnance tak, aby jejich zaměstnání ve firmě pro ně bylo perspektivní a prestižní.
- Realizací kvalitního produktu a dosahováním vysoké produktivity práce, zajistit zdroje pro další rozvoj firmy.

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Firma se zavazuje pravidelně v ročních intervalech přezkoumávat environmentální aspekty svých činností a jejich dopady na životní prostředí a dále: crazybag.sk

Ochrana půdy, vody a ovzduší:
- Chránit půdu a vodu před úniky ropných látek z motorových vozidel a mechanizmů, minimalizovat znečištění ovzduší emisemi.

Prevence a řešení havarijních situací a opatření:

- Firma se zavazuje pravidelně v ročních intervalech přezkoumávat environmentální aspekty svých činností a jejich dopady na    životní prostředí a dále: Ochrana půdy, vody a ovzduší:

Vztah k zákazníkům a veřejnosti:

- Usilovat o dobré jméno firmy dané vstřícným přístupem k zákazníkům a dodržovat zásady ochrany životního prostředí
  a plnit závazek souladu činnosti firmy s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které se vztahují
  k jejím environmentální aspektům.
- Informovat zákazníky, dodavatele a veřejnost o svých závazcích v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí
  na internetových stránkách

 Platnost od 1. 4. 2009

Grafický návrh webových stránek vytvořilo GRAFICKÉ STUDIO - VISUAL IDENTITY | Nabízíme komplexní služby v oblasti designu www.visualidentity.cz | kontaktujte nás info@visualidentity.cz